Bus do wynajęcia Nowy Sącz

698 695 309

.

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓWTOBI S.C.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wynajem samochodów TOBI S.C. Kinga i Tomasz Tobiasz z siedzibą w Siennej 101, 33-318 Gródek nad Dunajcem

2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 28 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” lub osobę upoważnioną przez Najemcę – Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.

4. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.

5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 2000 zł –gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie. Kaucja zostanie rozliczona w chwili zwrotu samochodu przez Najemcę .Jeżeli Najemca zwróci samochód w nienależytym stanie (uszkodzony, brudny , niezatankowany itp. ) Wynajmujący ma prawo potrącić kwotę niezbędną do przywrócenia samochodu do należytego stanu z kaucji.

6. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w umowie .

7. Płatność może zostać dokonana wyłącznie w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Nowy Sącz : 74 8811 0006 0010 0108 3857 00018.

Wszelkie spory wynikające lub związane z najmem samochodu będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Zasady używania pojazdu

9. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek . Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem w samochodzie, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny.

10. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie(umowę) o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych); staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, jak również zabezpieczenia w ten sam sposób rzeczy przewożonych w samochodzie będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Najemcy

c. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,e. utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym zakaz przewożenia środków brudzących o intensywnym zapachu, ostrych krawędziach.

f. przestrzegania dobowego limitu przebiegu wynoszącego 400 kilometrów

11. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd do krajów : Rosja, Ukraina, Białoruś , Turcja , Albania jest zabroniony. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP. W przypadku wyjazdu poza granice RP obowiązuje dobowy limit przebiegu wynoszący 400 km niezależnie od tego czy Najemca uzyskał zgodę na wyjazd poza granice RP.

12. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniu samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:

a. holowanie innych pojazdów najętym samochodem,

b. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,

c. palenie tytoniu w samochodzie,

d. dokonywanie w najętym samochodzie przeróbek, zamian części czy innych zmian bez zgody Wynajmującego . W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

e. przewożenie wewnątrz samochodu zwierząt.

f. branie udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani treningach

g. używanie pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia

h. zabrania się prowadzenia pojazdu przez kierowcę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spowodowanie uszkodzenia pojazdu pod wpływem alkoholu , bądź środków odurzających będzie skutkowało obciążeniem Najemcy w 100% pokryciem kosztów naprawy.

13. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

14. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (bagażnik dachowy, bagażnik rowerowy, itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego jak również ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dodatkowe wyposażenie pojazdu.

15. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

16. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu.

17. Opłata kaucyjna jest pobierana w chwili podpisania umowy na wynajem.

18. Pojazd posiada zamontowane urządzenie GPS

19. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie oddziału, w którym nastąpiło wydanie pojazdu

Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego.

Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą telefoniczną , może być też dokonane w oddziale Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.

20. Niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji

21. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do Naprawienia Szkody.

22. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w umowie przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, awarii ogumienia nie będącej następstwem wady fabrycznej),

c. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,

d. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.

23. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.

24. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego , tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyka samochodu lub innych elementów . Najemca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody.

25. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu.

26. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

27. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu przez czujnik GPS.

28. Wszelkie uszkodzenia pojazdu powypadkowe z winy Najemcy do kwoty 2000 zł pokrywa Najemca . W wyniku zdarzenia drogowego z winy Najemcy kiedy koszty naprawy pojazdu uszkodzonego przewyższą kwotę kaucji, wówczas koszty naprawy pokryte zostaną z polisy AC z udziałem własnym w kwocie 5000zł.

29. Jeśli Użytkownik spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających ,Wynajem samochodów TOBI S.C. zastrzega sobie prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania od Najemcy za poniesione straty.

Obowiązki Wynajmującego

30. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

31. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu nie z winy Najemcy na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, przysługujący z polisy AC.

Ubezpieczenie pojazdów

32. Samochód posiada ubezpieczenie OC , AC ,NNW,ASSISTANCE.Zakresubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:

a. uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy

b. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

c. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy.

d. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego

e. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

f. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu

g. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu.

h. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,

i. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

j. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych . Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.

Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia .

Mandaty

33.W okresie wynajmu pojazdu zawartym w umowie najmu wszystkie mandaty z wideorejstratorów (kary finansowe) za wykroczenia, popełnione pojazdem na terenie RP i Unii Europejskiej ponosi Najemca. Wynajmujący na podstawie umowy najmu wskazuje właściwym organom podmiot (Najemcę), który w danym okresie wynajmował pojazd.

LP. Zdarzenie Opłata
1
Utrata książki gwarancyjnej, instrukcji obsługi pojazdu, książki serwisowej
300 zł
2
Utrata dowodu rejestracyjnego
500 zł
3
Utrata tablicy rejstracyjnej 1 szt
500 zł
4
Palenie tytoniu w samochodzie
500 zł
5
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu bez zgody Wynajmującego
500 zł
6
Holowanie pojazdu wynajętym samochodem bez zgody Wynajmującego
500 zł
7
Używanie pojazdu do ciągnięcia przyczep, lawet
500 zł
8
Udostępnienie pojazdu osobie niezaakceptowanej przez Wynajmującego
500 zł
9
Utrata kluczyka do pojazdu
1000 zł
10
Dokonania w samochodzie zmian, przeróbek
1000 zł
11
Wyjazd poza granice RP bez zgody Wynajmującego
1000 zł
12
Niepowiadomienie o udziale w szkodzie , na innym pojeździe lub mieniu
2000 zł
13
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)
3000 zł
14
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata wg. cennika producenta + 35% wartości
15
Zwłoka w zwrocie samochodu ,opłata za każdą rozpoczętą dobę
trzykrotność stawki dobowej
16
Dodatkowe przejechane km ponad limit
0,25 zł/ 1 km

Powyższe opłaty są podane w kwocie brutto.